Patron

Wzór absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie według założeń  wychowawczych związanych z Patronem Szkoły

Założenia wychowawcze związane z postacią patrona naszej szkoły, zdążają do osiągnięcia przez absolwentów naszej szkoły w kolejnych etapach kształcenia pożądanych cech osobowości.

I  etap kształcenia (klasy I – III szkoły podstawowej); uczeń kl. I pasowany jest na PAZIA

Uczeń kończący trzecią klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się, umie się zwracać do innych. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

Jest otwarty. Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich codziennych czynnościach.

Jest prawy. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

II etap kształcenia (klasy IV-VIII szkoły podstawowej); uczeń klasy IV pasowany jest na GIERMKA, a uczeń klasy VII na RYCERZA.

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jak coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać.

Jest ciekawy świata ale też krytyczny. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo- skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem!) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy.  Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym człowieku stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny.  Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Realizacja powyższych założeń wychowawczych będzie możliwa dzięki wcielaniu w życie szkoły uwspółcześnionych  „SIEDMIU NAUK RYCERSKICH”,  tj.

 1. jazda konna – jazda na rowerze i motorowerze
 2. pływanie  – wyjazdy na basen i nauka pływania
 3. strzelanie z łuku – nauka strzelania
 4. szermierka – zabawy zręcznościowe
 5. łowy – wycieczki krajoznawcze
 6. poezja – rozwijanie talentów artystycznych
 7. gra w szachy – gry umysłowe

Poznanie przez naszych uczniów „NAUK RYCERSKICH” tak bliskich  Zawiszy Czarnemu, będzie metodą do wzbogacania wiedzy oraz rozwijania sprawności fizycznej i talentów artystycznych naszych uczniów.

 NAUKI RYCERSKIE zaistnieją w działaniach uczniów poprzez:

 • naukę jazdy na rowerze i motorowerze uwieńczoną zdobyciem karty rowerowej i motorowerowej
 • naukę pływania i strzelania z łuku oraz inne formy rozwoju fizycznego
 • aktywny udział w zabawach zręcznościowych i grach umysłowych
 • udział w wycieczkach szkolnych
 • rozwijanie różnorakich talentów artystycznych

NAUKI RYCERSKIE brać uczniowska pobierać będzie według zasad awansu młodych średniowiecznego kodeksu rycerskiego:

 1. paź – uczniowie I etapu kształcenia; pasowanie uczniów kl. I
 2. giermek – II etap  kształcenia; pasowanie uczniów kl. IV
 3. rycerz – II etap kształcenia; pasowanie uczniów kl. VII (wcześniej kl. I gimnazjum)

Paź: poznaje otaczający go świat, rozwija swoje umiejętności; uczy się odróżniać dobro od zła; chętnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach,
a także rozgrywkach sportowych, zabawach, grach zręcznościowych i planszowych; potrafi jeździć na rowerze, bierze udział w wycieczkach oraz prezentuje swoje talenty artystyczne na forum szkoły;

Giermek: chętnie uczy się nowych rzeczy, rozwija swoje zainteresowania; bierze udział w konkursach, akcjach i wycieczkach; potrafi odróżnić dobro od zła, włącza się w działania na rzecz innych ludzi, zwierząt i otaczającego środowiska; zdobywa kartę rowerową, strzela z łuku, uczy się pływać, gra w warcaby lub szachy.

Rycerz:  samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; posiada własne zainteresowania i rozwija je w miarę swoich możliwości; zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje; jest tolerancyjny wobec innych poglądów, orientacji religijnych czy politycznych; szanuje swój kraj i jego tradycje; zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować; włącza się w działania na rzecz innych ludzi, zwierząt i otaczającego środowiska; prowadzi zdrowy styl życia wolny od nałogów; potrafi aktywnie spędzać wolny czas; jest asertywny, obowiązkowy i odpowiedzialny.

Kształtując postawy uczniów, chcemy by nasz ABSOLWENT:

– miał uporządkowany system wartości;

– prezentował wysoką kulturę osobistą, szanował drugiego człowieka, był wiarygodny i prawy;

– doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce;

– był wrażliwy na cierpienie innych;

– umiał współpracować w grupie;

– przejawiał postawę aprobowaną społecznie i kształtował swoją postawę obywatelską;

– był gotów do podejmowania inicjatyw i uczestniczenia w kulturze;

– był przedsiębiorczy i kreatywny;

– był wytrwały, uczciwy i odpowiedzialny;

– znał i szanował polskie dziedzictwo kulturowe oraz rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji;

– był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury;

– dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne;

– wierzył w swoje możliwości i znał swoje słabe i mocne strony;

– potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy i był ciekawy świata;

– był wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu.